1-10สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพครบรอบ 50 ปี โครงการส่งเสริมเยาวชนรักการถ่ายภาพ  ร่วมกับบริษัท โซนี่ไทย จำกัด  ,  บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด   จัดโครงการอบรมถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เมื่อวันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม  2560   โดยมีอาจารย์นพดล อาชาสันติสุข   บรรณาธิการนิตยสารคาเมราต์  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน

1-3 1-2 1-13 1-5 1-6 1-1 1-12 1-91-11 2-11 2-13 2-8 2-4 2-6 2-12 2-7 2-5 2-10 2-1 2-2 2-3 1-14 1-7