เกี่ยวกับสมาคม


สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เป็นศูนย์รวม ของวงการธุรกิจการถ่ายภาพ มีจุดเริ่มต้นมาจากการพูดคุยกันของคณะผู้อาวุโสในอาชีพการถ่ายภาพ และเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฯ จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมของสำนักงานทะเบียน สมาคมการค้ากรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ “สมาคม พ่อค้าผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพ” ระยะแรกที่ทำการ ของสมาคมฯ ได้ใช้ชั้น 3 ของห้องภาพศรีแสง ประตูน้ำ เป็นสำนักงานชั่วคราว หลังจากนั้น อีกประมาณ 4-5 เดือนจึงได้ย้ายมาที่ทำการ เลขที่ 96-98 จุฬาซอย 48 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมเป็นกรรมสิทธิ์เช่าของคุณบุญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์(เฮงบุ้น) โดยให้สมาคมฯ เช่าช่วงอีกทอดหนึ่ง ต่อมาถึงคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2515-2516 โดยคุณประทีป ไกรวิทย์ (เป็นนายกสมาคมฯ ในขณะนั้น) ได้จัดกิจกรรมและขอบริจาคเงิน จำนวนหนึ่งจากผู้มีจิตศรัทธา แล้วขอโอนกรรมสิทธิ์การเช่ามาเป็นของสมาคมฯ โดยสมบูรณ์ จากนั้นในสมัยที่ 10 พ.ศ. 2530 สมาคมฯ ฉลองครบรอบ 20 ปี และได้สถาปนาชื่อใหม่ “สมาคม ธุรกิจการถ่ายภาพ” โดยคุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ นายกสมาคมฯ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมาคมฯ ได้ย้ายมายังที่ทำ การถาวรปัจจุบัน

ที่ทำการปัจจุบันเริ่มขึ้นในสมัยที่ 13 โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ และมติคณะกรรม- การบริหาร อนุมัติให้ซื้ออาคารที่ทำการใหม่ของสมาคมฯ โดยขอบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนหนึ่ง เป็นตึกแถว 4 ชั้น 2 คูหา บนเนื้อที่ 32 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 73/9-10 ถนนกาญจนา- ภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นสมบัติถาวรของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2539 โดยคุณสรรชัย สินพูนภักดิ์ นายกสมาคมฯ สมัยที่ 14 ต่อมาได้ดำเนินการตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 17 โดยมีคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นนายกสมาคมฯ และจัดพิธีเปิดที่ทำการสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2544

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

  1. ส่งเสริมธุรกิจการถ่ายภาพ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ของสมาชิก
  2. ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก
  3. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการพัฒนาการลงทุน และการค้าของสมาชิก
  4. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า การวิจัย รวมถึงการจัดสัมมนา อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ และศิลปะการถ่ายภาพ ตลอดจนการจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์การถ่ายภาพ ร่วมกับต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศ
  5. ขอสถิติหรือข้อความใดๆ จากสมาชิกขององค์การต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการดำเนินการลงทุนและการค้า เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก
  6. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
  7. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
  8. บำเพ็ญสาธารณะกุศล
  9. ไม่เกี่ยวกับการเมือง