Photo Fair

การถ่ายภาพ เป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางศิลปะบวกกับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ซึ่งมีการแข่งขันและพัฒนาตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการถ่ายภาพ ก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ประชาชนหันมาให้ความสนใจการถ่ายภาพ จึงก่อให้เกิดห้องภาพและแล็บสีขึ้นมากมาย ธุรกิจการถ่ายภาพเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-5

 

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเกิดความคิดที่จะจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ ในการจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพ
    ระดับนานาชาติ
  2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการและอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพ นำไปสู่การเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจต่อไป
  3. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้ชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี             การถ่ายภาพสมัยใหม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจและรักการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ

ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงการเติบโต และทิศทางของตลาดกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิตอล ซอฟแวร์ สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายภาพต่างๆ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราอยู่ในยุคการค้าเสรีไร้พรมแดน การแข่งขันสูง  โฟโต้แฟร์ จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้นำให้ท่านได้เห็นแนวโน้มของธุรกิจการถ่ายภาพ เพื่อให้ท่านได้วางแผน สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

        “โฟโต้แฟร์ ” งานแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคโนโลยีระบบดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ, สมาชิก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้เทคโนโลยี วิวัฒนาการในปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

การจัดกิจกรรมงานแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพ
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ ดังนี้

ครั้งที่ 1 นิทรรศการอุปกรณ์การถ่ายภาพ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โปรดให้ ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย คุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 2 โฟโต้แฟร์’ 80
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2523 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2523
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงานเป็นล้นพ้น
ส่วนพิธีเปิดงานนั้น ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันต์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 3 โฟโต้แฟร์’ 83
วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2526 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
โปรดให้ ดร.กัลย์ อิศระเสนา ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย คุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 4 โฟโต้แฟร์’ 87
วันที่ 2 – 5 เมษายน 2530 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 5
ดร.พิจิตร รัตตกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 5 โฟโต้แฟร์’ 88
วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2531 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 5
ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 6 โฟโต้แฟร์’ 90
วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2533 ณ ลานทอง ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า
ฯพณฯ พล.ต.ท. จำรัส มังคลารัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 7 โฟโต้แฟร์’ 92
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2535 ณ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 7
ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 8 โฟโต้แฟร์’ 94
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2537 ณ เวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 7
ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 9 โฟโต้แฟร์’ 96
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2539 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ  ชั้น 4
ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 10 โฟโต้แฟร์’ 99
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2542 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4
ดร.พิจิตต รัตตกุล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 11 โฟโต้แฟร์ 2000
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2543 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 12 โฟโต้แฟร์ โคราช
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2544 ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3
ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานในพิธี
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 13  โฟโต้แฟร์ 2002
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2545 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 14  ดิจิตอลโฟโต้แฟร์ 2003
วันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2546 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 4
ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์  เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 15  โฟโต้แฟร์ 2004
วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2547  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 16  โฟโต้แฟร์ 2005
วันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2548 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา  เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 17  โฟโต้แฟร์ 2006
วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณวิชิต วิษณุทันต์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 18  โฟโต้แฟร์ 2007
วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณวิชิต วิษณุทันต์ เป็นประธานจัดงาน
 
ครั้งที่ 19  โฟโต้แฟร์ 2008
วันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 20  โฟโต้แฟร์ 2009
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 21  โฟโต้แฟร์ 2010
วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 22  โฟโต้แฟร์ 2011
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 23  โฟโต้แฟร์ 2012
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 24  โฟโต้แฟร์ 2013  
วันที่ 27 พฤศจิกายน  -  1 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 25  โฟโต้แฟร์ 2014  
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 26    โฟโต้แฟร์ 2015  
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์  เป็นประธานจัดงาน
 
ครั้งที่ 27 โฟโต้แฟร์ 2016  
วันที่ 30  พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม   2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์  เป็นประธานจัดงาน
ครั้งที่ 28 โฟโต้แฟร์  2017  
วันที่ 30  พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม   2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์   เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 29  โฟโต้แฟร์  2018 
วันที่ 28  พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม   2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โปรดให้ คุณหญิงเพ็ญศรี   ไชยยงค์   เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย   คุณณริภา  ศรีสว่างวัฒน์   เป็นประธานจัดงาน
 
ครั้งที่ 30  โฟโต้แฟร์ 2019  
วันที่ 27  พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม   2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โปรดให้  หม่อมหลวงสราลี  กิติยากร   เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย   คุณณริภา  ศรีสว่างวัฒน์   เป็นประธานจัดงาน

 

โฟโต้แฟร์ เป็นความภาคภูมิใจของวงการถ่ายภาพไทย เกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ   นักถ่ายภาพ ผู้รักการถ่ายภาพ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานโฟโต้แฟร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นสื่อสร้างสรรค์ต่อผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพและประชาชนทั่วไป ที่เข้าชมให้ได้รับความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งบริษัท ห้างร้านที่มาร่วมงาน   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   สื่อมวลชน และคณะกรรมการทุกท่าน   บทพิสูจน์อีกครั้งของงานแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ   ซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของผู้ผลิต ที่คิดค้นอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น   จนทำให้การถ่ายภาพในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ขึ้น จนทำให้