Photo Fair

การถ่ายภาพ เป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางศิลปะบวกกับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ซึ่งมีการแข่งขันและพัฒนาตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการถ่ายภาพ ก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ประชาชนหันมาให้ความสนใจการถ่ายภาพ จึงก่อให้เกิดห้องภาพและแล็บสีขึ้นมากมาย ธุรกิจการถ่ายภาพเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเกิดความคิดที่จะจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ ในการจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพ
    ระดับนานาชาติ
  2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการและอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพ นำไปสู่การเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจต่อไป
  3. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้ชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี             การถ่ายภาพสมัยใหม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจและรักการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ

ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงการเติบโต และทิศทางของตลาดกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิตอล ซอฟแวร์ สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายภาพต่างๆ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราอยู่ในยุคการค้าเสรีไร้พรมแดน การแข่งขันสูง  โฟโต้แฟร์ จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้นำให้ท่านได้เห็นแนวโน้มของธุรกิจการถ่ายภาพ เพื่อให้ท่านได้วางแผน สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

        “โฟโต้แฟร์ ” งานแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคโนโลยีระบบดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ, สมาชิก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้เทคโนโลยี วิวัฒนาการในปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

การจัดกิจกรรมงานแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพ
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ ดังนี้

ครั้งที่ 1 นิทรรศการอุปกรณ์การถ่ายภาพ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โปรดให้ ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย คุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 2 โฟโต้แฟร์’ 80
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2523 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2523
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงานเป็นล้นพ้น
ส่วนพิธีเปิดงานนั้น ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันต์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 3 โฟโต้แฟร์’ 83
วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2526 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
โปรดให้ ดร.กัลย์ อิศระเสนา ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย คุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 4 โฟโต้แฟร์’ 87
วันที่ 2 – 5 เมษายน 2530 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 5
ดร.พิจิตร รัตตกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 5 โฟโต้แฟร์’ 88
วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2531 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 5
ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 6 โฟโต้แฟร์’ 90
วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2533 ณ ลานทอง ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า
ฯพณฯ พล.ต.ท. จำรัส มังคลารัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 7 โฟโต้แฟร์’ 92
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2535 ณ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 7
ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 8 โฟโต้แฟร์’ 94
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2537 ณ เวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 7
ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 9 โฟโต้แฟร์’ 96
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2539 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ  ชั้น 4
ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 10 โฟโต้แฟร์’ 99
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2542 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4
ดร.พิจิตต รัตตกุล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 11 โฟโต้แฟร์ 2000
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2543 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 12 โฟโต้แฟร์ โคราช
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2544 ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3
ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานในพิธี
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 13  โฟโต้แฟร์ 2002
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2545 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 14  ดิจิตอลโฟโต้แฟร์ 2003
วันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2546 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 4
ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์  เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 15  โฟโต้แฟร์ 2004
วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2547  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 16  โฟโต้แฟร์ 2005
วันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2548 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา  เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 17  โฟโต้แฟร์ 2006
วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณวิชิต วิษณุทันต์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 18  โฟโต้แฟร์ 2007
วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณวิชิต วิษณุทันต์ เป็นประธานจัดงาน
 
ครั้งที่ 19  โฟโต้แฟร์ 2008
วันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 20  โฟโต้แฟร์ 2009
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 21  โฟโต้แฟร์ 2010
วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 22  โฟโต้แฟร์ 2011
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 23  โฟโต้แฟร์ 2012
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 24  โฟโต้แฟร์ 2013  
วันที่ 27 พฤศจิกายน  -  1 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 25  โฟโต้แฟร์ 2014  
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 26    โฟโต้แฟร์ 2015  
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์  เป็นประธานจัดงาน
 
ครั้งที่ 27 โฟโต้แฟร์ 2016  
วันที่ 30  พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม   2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์  เป็นประธานจัดงาน
ครั้งที่ 28 โฟโต้แฟร์  2017  
วันที่ 30  พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม   2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดย   คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์   เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 29  โฟโต้แฟร์  2018 
วันที่ 28  พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม   2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โปรดให้ คุณหญิงเพ็ญศรี   ไชยยงค์   เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย   คุณณริภา  ศรีสว่างวัฒน์   เป็นประธานจัดงาน
 
ครั้งที่ 30  โฟโต้แฟร์ 2019  
วันที่ 27  พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม   2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โปรดให้  หม่อมหลวงสราลี  กิติยากร   เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
โดย   คุณณริภา  ศรีสว่างวัฒน์   เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 31  โฟโต้แฟร์ 2022

วันที่ 23 – 27  พฤศจิกายน 2565  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานเปิดงาน
โดย   คุณวิเชียร  ตั้งธรรมสถิตย์  เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 32  โฟโต้แฟร์ 2023  
วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2566
ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
โดย   คุณกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ  ร่วมกับ คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ  เป็นประธานจัดงาน

โฟโต้แฟร์ เป็นความภาคภูมิใจของวงการถ่ายภาพไทย เกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ   นักถ่ายภาพ ผู้รักการถ่ายภาพ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานโฟโต้แฟร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นสื่อสร้างสรรค์ต่อผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพและประชาชนทั่วไป ที่เข้าชมให้ได้รับความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งบริษัท ห้างร้านที่มาร่วมงาน   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   สื่อมวลชน และคณะกรรมการทุกท่าน   บทพิสูจน์อีกครั้งของงานแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ   ซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของผู้ผลิต ที่คิดค้นอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น   จนทำให้การถ่ายภาพในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ขึ้น จนทำให้