Photo Fair

การถ่ายภาพ เป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางศิลปะบวกกับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ซึ่งมีการแข่งขันและพัฒนาตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการถ่ายภาพ ก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ประชาชนหันมาให้ความสนใจการถ่ายภาพ จึงก่อให้เกิดห้องภาพและแล็บสีขึ้นมากมาย ธุรกิจการถ่ายภาพเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

47319290

 

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเกิดความคิดที่จะจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ ในการจัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพระดับนานาชาติ
2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการและอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพนำไปสู่การเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจต่อไป
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้ชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมัยใหม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจและรักการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ

ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงการเติบโต และทิศทางของตลาดกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิตอล ซอฟแวร์ สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายภาพต่างๆ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราอยู่ในยุคการค้าเสรีไร้พรมแดน การแข่งขันสูง โฟโต้แฟร์ 2006 จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้นำให้ท่านได้เห็นแนวโน้มของธุรกิจการถ่ายภาพ เพื่อให้ท่านได้วางแผน สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

?โฟโต้แฟร์ ? งานแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคโนโลยีระบบดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ, สมาชิก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้เทคโนโลยี วิวัฒนาการในปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

การจัดกิจกรรมงานแสดงอุปกรณ์การถ่ายภาพ
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ ดังนี้

ครั้งที่ 1 นิทรรศการอุปกรณ์การถ่ายภาพ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ผู้แทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานในพิธี โดยคุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 2 โฟโต้แฟร์ 80
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2523 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรงาน วันที่ 7 ธ.ค. 2523 ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงานเป็นล้นพ้น ส่วนพิธีเปิดงานนั้น ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันต์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยคุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 3 โฟโต้แฟร์ 83
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2526 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ดร.กัลย์ อิศระเสนา ณ อยุธยา ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยคุณมานะ มงคลขจิต เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 4 โฟโต้แฟร์ 87
วันที่ 2-5 เมษายน 2530 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 5 ดร.พิจิตร รัตตกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน เป็นประธานในพิธี โดยคุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 5 โฟโต้แฟร์ 88
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2531 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 5 ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธี โดยคุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 6 โฟโต้แฟร์ 90
วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2533 ณ ลานทองชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ฯพณฯ พล.ต.ท. จำรัส มังคลารัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 7 โฟโต้แฟร์ 92
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2535 ณ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 8 โฟโต้แฟร์ 94
วันที่ 25 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2537 ณ เวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 9 โฟโต้แฟร์ 96
วันที่ 27 พฤศจิกายน ? 1 ธันวาคม 2539 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 10 โฟโต้แฟร์ 99
วันที่ 27 พฤศจิกายน ? 1 ธันวาคม 2542 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 11 โฟโต้แฟร์ 2000
วันที่ 28 พฤศจิกายน ? 3 ธันวาคม 2543 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 12 โฟโต้แฟร์ โคราช 2001
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2544 ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3 ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เลขาธิการ พรรคชาติพัฒนา เป็นประธานในพิธี โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 13 โฟโต้แฟร์ 2002
วันที่ 28 พฤศจิกายน ? 3 ธันวาคม 2545 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 14 ดิจิตอลโฟโต้แฟร์ 2003
วันที่ 9-14 ธันวาคม 2546 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 4 ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงาน โดยคุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 15 โฟโต้แฟร์ 2004
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2547 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ โดยคุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 16 โฟโต้แฟร์ 2005
วันที่ 8-12 ธันวาคม 2548 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คุณอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงาน โดยคุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 17 โฟโต้แฟร์ 2006
วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน โดยคุณวิชิต วิษณุทันต์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 18 โฟโต้แฟร์ 2007
วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน โดยคุณวิชิต วิษณุทันต์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 19 โฟโต้แฟร์ 2008
วันที่ 3-7 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ  เป็นประธานจัดงาน
ครั้งที่ 20 โฟโต้แฟร์ 2009
วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ
โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ  เป็นประธานจัดงาน
ครั้งที่ 21 โฟโต้แฟร์ 2010
วันที่ 1-5 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ  เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 22 โฟโต้แฟร์ 2011  วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์  2555  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ  เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 23 โฟโต้แฟร์ 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน  -  2 ธันวาคม  2555  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 24 โฟโต้แฟร์ 2013  วันที่ 27 พฤศจิกายน  -  1 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 25 โฟโต้แฟร์ 2014  วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 26 โฟโต้แฟร์ 2015  วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์ เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 27 โฟโต้แฟร์ 2016  วันที่ 30  พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม   2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์  เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 28 โฟโต้แฟร์ 2017  วันที่ 30  พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม   2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน  ยังความปลื้มปีติอย่างล้นพ้นแก่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ  โดยคุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์   เป็นประธานจัดงาน

ครั้งที่ 29 โฟโต้แฟร์ 2018  วันที่ 28  พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม   2561ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  โปรดให้ คุณหญิงเพ็ญศรี   ไชยยงค์   เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน   โดยคุณณริภา  ศรีสว่างวัฒน์   เป็นประธานจัดงาน


ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้ง บริษัท ห้างฯ ร้าน ที่มาร่วมงานศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สื่อมวลชน และคณะกรรมการทุกท่าน