ที่ปรึกษาและนายกกิตติมศักดิ์

รายชื่อ ที่ปรึกษา และ นายกกิตติมศักดิ์

           

พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ               คุณยรรยง โอฬาระชิน             คุณวรนันทน์   ชัชวาลทิพากร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์                              ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์               ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

       

คุณสงวน ลิ่วมโนมนต์                คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์        คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ
ที่ปรึกษากฎหมาย                      นายกกิตติมศักดิ์ถาวร                   นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

                 คุณสรรชัย  สินพูนภักดิ์                       คุณวิชิต  วิษณุทันต์                    คุณสุขพล   รังษีนรบุตร          นายกกิตติมศักดิ์                                 นายกกิตติมศักดิ์                        ที่ปรึกษากรรมการ

           

คุณกิตติ  เด่นภาสุรพงศ์                 คุณพิสิษฐ์   เด่นนภาสุรพงศ์              คุณประดิษฐ์   บูรณะพิมพ์      ที่ปรึกษากรรมการ                         ที่ปรึกษากรรมการ                            ที่ปรึกษากรรมการ

         คุณสงคราม   โพธิ์วิไล                        คุณอนันต์  จิรมหาสุวรรณ            คุณสยาม   เอี่ยวพิชัยฤทธิ์    ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ                          ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ                   ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

                                                          ผศ.สมาน   เฉตระการ                      คุณพิสิฐ    เสนานันท์สกุล
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ                      ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ