คุณวุฒิวิชาชีพถ่ายภาพ

เปิดรับสมัครแล้ว “คุณวุฒิวิชาชีพถ่ายภาพ”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพถ่ายภาพ

โดยมีสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ซึ่งปัจจุบันมาอัตราการเติบโตของอาชีพธุรกิจการถ่ายภาพ และเป็นฟรีแลนซ์ มีมากขึ้น ดังนั้นการได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองความสามารถของช่างภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 2. ประกาศ ค่าธรรมเนียมถึง31.12.57 สรุปใจความเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพที่เปิดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจการถ่ายภาพ

L_18-19 MP-01

L_18-19 MP-02

ท่านที่สนใจยื่นขอสมัครเข้ารับการทดสอบ สามารถ Download แบบคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

1คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภทป2

2คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภทป3

3คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภทป4

4คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภภูมิ4

5คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภบค4

6.คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ผภ2

7คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ผภ3

8คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ปภ2

9คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ปภ3

10คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน อบ3

11คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน อบ4

12คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน คภ4

โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

โทร. 02-803-7570-1 โทรสาร 02-803-7571

E-mail : photo.business.thai@gmail.com

Website : www.pba-thai.org

www.facebook.com/photofairthailand