รายชื่ออดีต นายกสมาคม

 1. คุณเจียง  แซ่เอี้ยว (คุณบุญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์)     สมัยที่ 1     พ.ศ. 2511 – 2512
 2. คุณจิระ  จิระมานะพันธ์                                        สมัยที่ 2     พ.ศ. 2513 – 2514
 3. คุณประทีป  ไกรวิทย์                                           สมัยที่ 3     พ.ศ. 2515 – 2516
 4. คุณประทีป  ไกรวิทย์                                           สมัยที่ 4     พ.ศ. 2517 – 2518
 5. คุณจิระ  จิระมานะพันธ์                                         สมัยที่ 5     พ.ศ. 2519 – 2520
 6. คุณมานะ  มงคลขจิต                                           สมัยที่ 6      พ.ศ. 2521 – 2522
 7. คุณจิระ  จิระมานะพันธ์                                         สมัยที่ 7      พ.ศ. 2523 – 2524
 8. คุณมานะ  มงคลขจิต                                           สมัยที่ 8      พ.ศ. 2525 – 2526
 9. คุณมานะ  มงคลขจิต                                           สมัยที่  9     พ.ศ. 2527 – 2528
 10. คุณสันติพงศ์  ประทีปสว่างวงศ์                             สมัยที่ 10    พ.ศ. 2529 – 2530
 11. คุณสันติพงศ์  ประทีปสว่างวงศ์                             สมัยที่ 11    พ.ศ. 2531 – 2532
 12. คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ                                 สมัยที่ 12    พ.ศ. 2533 – 2534
 13. คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ                                 สมัยที่ 13    พ.ศ. 2535 – 2536
 14. คุณสรรชัย  สินพูนภักดิ์                                        สมัยที่ 14    พ.ศ. 2537 – 2538
 15. คุณสันติพงศ์  ประทีปสว่างวงศ์                             สมัยที่ 15    พ.ศ. 2539 – 2540
 16. คุณสวัสดิ์   ปฏิภาณประเสริฐ                                 สมัยที่ 16   พ.ศ. 2541 – 2542
 17. คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ                                  สมัยที่ 17   พ.ศ. 2543 – 2544
 18. คุณสันติพงศ์  ประทีปสว่างวงศ์                              สมัยที่ 18   พ.ศ. 2545 – 2546
 19. คุณสันติพงศ์   ประทีปสว่างวงศ์                             สมัยที่ 19   พ.ศ. 2547 – 2548
 20. คุณวิชิต   วิษณุทันต์                                            สมัยที่ 20    พ.ศ. 2549 – 2550
 21. คุณสวัสดิ์   ปฏิภาณประเสริฐ                                 สมัยที่ 21    พ.ศ. 2551- 2552
 22. คุณสวัสดิ์   ปฏิภาณประเสริฐ                                 สมัยที่ 22    พ.ศ. 2553 – 2554
 23. คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์                                     สมัยที่ 23    พ.ศ. 2555 – 2556
 24. คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์                                     สมัยที่ 24    พ.ศ. 2557 – 2558
 25. คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์                             สมัยที่  25    พ.ศ. 2559 – 2560
 26. คุณณริภา   ศรีสว่างวัฒน์                                       สมัยที่  26    พ.ศ. 2561 – 2562
 27. คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์                  สมัยที่  27    ตั้งแต่เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 – 2565
 28. คุณกิตติชัย  ปฏิภาณประเสริฐ                                 สมัยที่  28    พ.ศ. 2566 – 2567