รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 27 ปีบริหารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – 2565

312352