ข้อบังคับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

rule_book_cover_okrule1_page_02rule1_page_03rule1_page_04rule1_page_05rule1_page_06rule1_page_07rule1_page_08rule1_page_09rule1_page_10rule1_page_11rule1_page_12rule1_page_13rule1_page_14rule1_page_15rule1_page_16rule1_page_17rule1_page_18rule1_page_19rule1_page_20rule1_page_21rule1_page_22rule1_page_23rule1_page_24