สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่ 26 ปีบริหาร 2561-2562

img-180430083146-0001 img-180430083146-0002 img-180430083146-0003 img-180430083146-0004 img-180430083146-0005 img-180430083146-0006