ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-%e0%b8%9b-6

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-3

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-6