ประชุมสถาบันการศึกษาและสมาคมถ่ายภาพต่างๆกับกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2013

               สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและวงการถ่ายภาพ  จึงเรียนเชิญสถาบันการศึกษา  และสมาคมถ่ายภาพต่างๆ  เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการออกบูธในกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2013  ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลายจากอาจารย์จากทุกสถาบันการศึกษาและสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย   , สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,  สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยรังสิต ,  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   , มหาวิทยาลัยสยาม  ,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ,   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเขตเพาะช่าง , วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร   , วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้