สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ขอขอบคุณ
คุณธัณกูล เอมอิ่ม ประชาสัมพันธ์
เจ้าของห้องภาพบริการโฟโต้  คัลเลอร์แลป จังหวัดชลบุรี
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน PHOTO FAIR 2022
47351-copy-2

8744-copy-28742-copy-2